Kallelse till årsmöte i Lundensiska litteratursällskapet

/

 
Sammanträdestid: 2022–05–31, kl. 16.30–18.30

Plats: Språk- och litteraturcentrum, H-bygganden, sal H205c

 
Välkomna att delta i Lundensiska litteratursällskapets årsmöte! Ärenden som kommer avhandlas:
 
1. Mötets öppnande

2a. Utseende av mötesordförande

2b. Utseende av mötessekreterare
 
2c. Utseende av justeringspersoner              
 
3. LLS verksamhetsberättelse 2020
 
4. Ekonomisk redovisning
 
5. Presentation och godkännande av revisionsberättelsen
 
6. Val av styrelse intill nästa årsmöte
 
7. Utseende av föreningens firmatecknare
 
8. Val av valberedning intill nästa årsmöte

9. Val av revisor intill nästa årsmöte
 
10. Fastställande av medlemsavgift
 
11. Övriga frågor
 
12. Årsmötets avslutande